Všeobecné obchodné podmienky na služby

1.Všeobecné ustanovenia

Korešpondenčná adresa: Osloboditeľov 352/22, 013 13 Rajecké Teplice

Bankové spojenie: účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK91 5600 0000 0065 4658 5001

E-mail: info@nextfitness.sk.

Tel. číslo: 0904 904 470

 

2.Úvodné ustanovenia

 

3.Objednávka a uzavretie zmluvy

 

4.Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

 

5.Obsah internetových portálov

 

6.Cena poskytovaných služieb a platobné podmienky

 

7.Miesto poskytnutia služby

 

8.Reklamácie

 

 9.Zmluvné pokuty

 

10.Zmena zmluvy

 

11.Doba trvania zmluvy

 

12.Zrušenie zmluvy

 

13.Práva a povinnosti užívateľa

 

14.Práva a povinnosti poskytovateľa

 

15.Komunikácia

 

16.Zodpovednosť

 

17.Ochrana osobných údajov

 

18.Alternatívne riešenie sporov

 

19.Záverečné ustanovenia

 

V Rajeckých Tepliciach 05.06.2020